Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Viestintäviraston henkilöstö r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä sekä tasapuolisesti valvoa ja kehittää heidän oikeudellisia, ammatillisia, koulutuksellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys julkaisee alaa koskevia kirjoituksia, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä, juhlia ja huvitilaisuuksia sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita jäsentensä aseman parantamiseksi. Yhdistys voi perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja eri toimialojen kerhoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa tavanomaista kioskikauppaa sekä kahvila- ja ravintolaliikettä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi perustaa tarkoituksiaan varten tarpeellisia rahastoja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Viestintävirastossa työskentelevä henkilö, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi pyrkivän on anottava jäsenyyttä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen jäseninä voi olla myös Viestintävirastosta tai Telehallintokeskuksesta eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä, jotka Viestintäviraston tai Telehallintokeskuksen palveluksessa ollessaan olivat yhdistyksen jäseniä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti pyytämällä tekemään siitä merkinnän yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kuuteen (6) kuukauteen kahdesta kirjallisesta muistutuksesta huolimatta tai joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai muutoin tuottanut huomattavaa haittaa yhdistyksen toiminnalle. Jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa eroamis- tai erottamiskuukauden loppuun. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syys- l. vaalikokous. Eläkeläisjäseniltä, työttömiltä ja hoitovapaalla olevilta voidaan periä erisuuruinen jäsenmaksu. Jäsenmaksu peritään liittymiskuukauden alusta lukien. Yhdistyksen ylimääräinen kokous voi pakottavissa tapauksissa päättää maksettavaksi ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruus on enintään varsinainen jäsenmaksu kaksinkertaisena. Hallitus voi vapauttaa yhdistyksen jäsenen jäsenmaksuista sairauden, asevelvollisuuden suorittamisen, äitiys- tai isyysloman tms. vastaavan syyn johdosta.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksen l. vaalikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tulee

1. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, asettaa tarvittavat toimikunnat ja valita yhdistyksen edustajat kokouksiin ja elimiin, joihin yhdistyksen hallituksella on oikeus edustajia valita,

2. hoitaa huolellisesti yhdistyksen juoksevia asioita ja taloutta,

3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat, sekä panna toimeen kokouksen päätökset,

4. laatia vuosikertomukset, päättää tilit ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettaviksi sekä laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten,

5. pitää jäsenluetteloa,

6. ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi,

7. riittävässä määrin tiedottaa jäsenille toiminnastaan sekä

8. antaa valiokunnille pyydettäessä sellaisia tietoja, jotka oleellisesti liittyvät valiokuntien tehtävien hoitoon.

Yhdistyksen nimen kirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös puheenjohtaja ja luottamusmies yhdessä.

Yhdistyksen ja työnantajan väliset paikalliset sopimukset allekirjoittavat puheenjohtaja ja luottamusmies yhdessä.

Valiokunnat

Hallitus voi asettaa tarvittavat valiokunnat.

Yhdistyksen kokoukset

10§

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous pidetään kahdesti vuodessa. Vuosikokous eli kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja vaalikokous eli syyskokous pidetään loka-marraskuussa. Hallitus määrää tarkemmin kokoontumisajan ja -paikan.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät yhdistyksen jäsenet ja heidän siihen valtuuttamansa edustajat, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Jäsenillä, jotka eivät ole Viestintäviraston palveluksessa on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa eikä heitä voi valita yhdistyksen luottamustehtäviin.

11§

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. esitetään hallituksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,

4. esitetään tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastajien lausunto,

5. päätetään tilien vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

6. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat sekä,

7. käsitellään jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

12§

Vaalikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten laskijat,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. esitellään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään niistä,

4. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,

5. päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja muiden toimihenkilöiden palkkioista,

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja,

7. valitaan hallituksen jäsenet,

8. valitaan yhdistyksen luottamusmiehet,

9. valitaan kaksi (2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa,

10. käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat sekä,

11. käsitellään jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

13§

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle, kun vähintään 10 % jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii määrättyä asiaa varten. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai vaatimuksesta tiedon.

14§

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti jäsenille vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta ja muihin yhdistyksen kokouksiin kirjallisesti jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15§

Kaikki päätökset 19§:ssä mainittuja asioita lukuun ottamatta tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaadittaessa on suoritettava lippuäänestys.

Jokaisella yhdistyksen Viestintäviraston palveluksessa olevalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsen voi lisäksi valtakirjalla samanaikaisesti käyttää enintään kolmen (3) poissa olevan jäsenen äänioikeutta. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä ei voida päättää yhdistyksen kokouksessa, jos niistä ei ole erikseen kokouskutsussa mainittu.

Tilit ja toiminnantarkastus

16§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajat palauttavat tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään viisi (5) päivää ennen vuosikokousta.

Muita määräyksiä

17§

Yhdistys voi liittyä jäseneksi samanlaisia tarkoitusperiä ajaviin muihin järjestöihin. Liittymispäätöksen tekee yhdistyksen kokous.

Työtaistelu

18§

Yhdistys voi tarvittaessa tukea vaatimuksiaan työtaistelutoimenpitein. Ennen kuin hallitus tekee työtaistelua koskevan päätöksen, sen on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys tai muulla tavoin hankittava selko jäsenistön kannasta. Yhdistyksen ulkopuolelle syntyneeseen työtaisteluun jäsen ei saa liittyä ilman hallituksen lupaa ja huomioon ottaen lain määräykset.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

19§

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jolloin vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

Yhdistyksen purkamisesta päätetään vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi (1) kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään 2§:n mukaiseen toimintaan, josta päätetään tarkemmin purkamispäätöksen yhteydessä.

Viittaus yhdistyslakiin

20§

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.